Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz elkárhozik.
(Márk evangéliuma 16:16)
 
 
A csecsemőKeresztelésről
 
 
Azok a szülők, keresztszülők (jelöltek), akik gyermekük megkeresztelését gyülekezetünkben tervezik, a Magyarországi Református Egyház hivatalos Istentiszteleti rendtartásában található liturgia szerint zajló ünnepi alkalomra számíthatnak. Magán a keresztelés aktusán kívül azonban van néhány körülmény, helyi sajátosság, amelyeket fontos figyelembe venni.
Gyülekezetünkben szeretnénk olyan családokkal együtt örülni, akik jó lelkiismerettel, a vállalásuk tartalmát alaposan átgondolva, felelős döntéssel szánják el magukat a keresztelőre. A felelős döntés előfeltétele, hogy ki-ki tudja, mire mondja ki Isten és a gyülekezet előtt: "Akarjuk!" "Ígérjük és fogadjuk!" Ezt kívánjuk elősegíteni az alábbi rövid áttekintéssel.
 
Fogadalomtétel:
             Akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya-, a Fiú-, és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén Anyaszentegyházba, a szent keresztség által befogadtassék?
Felelet: Akarjuk!
 
           Ígéritek-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya-, a Fiú-, és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről felnőve ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt?
            Felelet: Ígérjük és fogadjuk!
 
         Kérdés a gyülekezet tagjaihoz:
Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljék?
             Felelet: Ígérjük!
 
 
 
 
Mi a keresztség, miért keresztelünk?
 
 
A keresztség szereztetése
 
Jézus Krisztus mondja: “Nekem adatott minden hatalom, mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, keresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
               Máté evangéliuma 28:18-20
 
 
Heidelbergi Káté 69. kérdése:
 
“Mimódon emlékeztet és biztosít téged a szent keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlenegy áldozata neked javadra szolgál?
 
      Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette és egyben azt ígérte, hogy az Ő vére és Lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni.”
 
 
 
 
Heidelbergi Káté 70. kérdése:
 
“Mit jelent a Krisztus vérével és Lelkével megmosatni?
 
- Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az Ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet Ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít és Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghaljunk és istenes, feddhetetlen életet éljünk.”
 
 
A keresztség a szövetség jele
 
 
A keresztség a Jézus Krisztussal való szövetség jele. Azt jelzi, hogy egy ember Jézus Krisztushoz tartozik, az Ő követője. A keresztséget Jézus Krisztus rendelte el, ezért a gyülekezetben azt az Ő akarata szerint szolgáltatjuk ki. Megkereszteljük azokat a felnőtteket, akik vallást tesznek Jézus Krisztusba vetett hitükről, és azokat a kisgyermekeket, akiknek szülei Jézus Krisztus követői.
A vízzel való meghintés jel. Jelzi számunkra, hogy Jézus Krisztus áldozata – kereszthalála – úgy tisztít meg bűneinkből, ahogyan a víz lemossa testünk szennyét.
 
 
A keresztvíz nem üdvözít
 
 
Elterjedt babona, miszerint magának a keresztvíznek az örök életet biztosító, üdvözítő, sorscsapásoktól, betegségtől megvédő ereje van. Ez nem igaz! A keresztvíz közönséges csapvíz, semmilyen csodás erővel nem rendelkezik. A szereztetési Ige sem varázsige.
Üdvözítő, bűnbocsátó, megmentő hatalma Jézus Krisztusnak, az Ő keresztáldozatának van. “Aki hisz a Fiúban – Jézus Krisztusban – örök élete – üdvössége – van annak.(Jn 3:36)
Ezért ragaszkodik gyülekezetünk ahhoz, hogy a szülők maguk is Jézus Krisztusban hívő keresztyén emberek, a gyülekezet tagjai legyenek, akik gyermekükkel is meg akarják ismertetni Jézus Krisztust, hogy gyermekük is higgyen Őbenne, és így üdvözüljön.
 
 
Gyakorlati tennivalók
 
 
Először a keresztelő időpontját beszéljük meg. Ez az egyeztetés a tervezett időpont előtt ne méltatlanul rövid idővel történjen, a 3-4 nappal korábbi bejelentés komolysága kérdéseket vet fel. Az időpont megbeszélése alkalmával történik az anyakönyvezéshez szükséges adatok felvétele.
A keresztelés előtt, az adatok felvétele után három alkalommal találkozunk. Így szeretnénk a személyes kapcsolatot erősíteni a keresztelő családdal, és lehetőséget adni, hogy a kereszteléssel kapcsolatos tanítást együtt áttekintsük, a felmerülő kérdéseket megbeszéljük. Az egyik találkozás a család meglátogatását jelenti. Ilyenkor a gyülekezet egyik presbitere és a lelkipásztor keresi fel a családot otthonában. A látogatás célja nem vendégeskedés, hanem közös bibliaolvasás, imádság és beszélgetés.
A találkozások alkalmával együtt olvassuk a keresztség szereztetését, (Mt 28:18-20) áttekintjük a keresztségről szóló bibliai tanítást, megbeszéljük a keresztelési fogadalom jelentését, a keresztyén gyermeknevelés alapkérdéseit.
 
Gyülekezetünkben a keresztelésnek semmilyen díja nincsen.
 
Vannak viszont olyan feltételek, amelyeket nekünk is figyelembe kell vennünk:
-         a szülők a gyülekezet tagjai-e?
(konfirmált, hitvallást tett keresztyének)
-         a szülők házassága rendezett-e?
(Isten törvénye szerint rendezett házasság)
-         nagytétényi lakcím
 
 
 
Ezektől a feltételektől a presbitérium missziói bizottsága  indokolt esetekben, külön kérelemre eltekint.